SERVEIS I FUNCIONS

 

 

La Policia Local desenvolupa els serveis i funcions vinculats a promoure i garantir els drets i el compliment dels deures de la ciutadania, així com els que estan orientats a assegurar i vetllar pel bon funcionament de l’Administració Municipal dins de les seues competències exclusives.

 

La Policia Judicial pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit i atestats per accidents de circulació, regulació i ordenació del trànsit, vetllar pel compliment de les ordenances municipals, regulació d’activitats a la via pública, control de l’execució de llicències i, en general, garantia del bon desenvolupament de l’activitat diària a la localitat, tot orientant les actuacions al servei de la població.

 

SERVEIS QUE OFEREIX:

- Atenció i informació permanent.

- Informar de totes les incidències observades als serveis municipals competents per a la seua resolució.

- Ordenació, senyalització i regulació de la circulació viària, així com instrucció i investigació dels atestats per accidents de circulació en el nucli urbà. El control i la regulació del trànsit i el control dels vehicles i dels conductors/eres és una de les eines bàsiques per afavorir l'ordre i la seguretat pública tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania. Les actuacions en aquest àmbit són de caràcter assistencial, sancionador, i sobre tot preventiu.

- Prevenció de la comissió de delictes greus i lleus.

- Controlar el compliment de l’ordenança de policia i bon govern de la població.

- Servei d’auxili i de manteniment de l’ordre en cas d’accident, seguretat ciutadana i prevenció mitjançant la presència policial a la via pública i l’ajuda al ciutadà, en col·laboració amb els altres cossos de seguretat.

- Portar a terme el programa d’educació viària i cívica adreçat a infants, als joves i a la població en general mitjançant campanyes d’educació viària, de reducció del soroll a la via pública, etc.

- Regulació del tràfic en zones escolars.

- Policia assistencial. Assistència a la comunitat ajudant les persones amb dificultats a la via pública o al domicili, prestant serveis urgents, auxiliant dones maltractades, etc.

- Mediació en conflictes privats, intervenció a petició de les parts implicades en actes de mediació per a resoldre conflictes entre particulars.

- Control d’autoritzacions d’ocupació de la via pública que impliquen talls de la circulació.

- Servei de retirada i denúncia de vehicles abandonats a la via pública.

- Dipòsit de vehicles retirats amb la grua.

- Centre avançat i mòbil de recepció d’alarmes.

- Custòdia d'objectes perduts.

- Control gossos perillosos i/o abandonats.